ADOPTIEVOORWAARDEN HONDEN EN POEZENOPVANG FOLYFOOT vzw

1, Ben je op zoek achter een dier en kies je voor folyfoot, kom dan kennis maken met het dier in het opvangcentrum. We vragen welom eerst telefonisch contact te maken zodat we de nodige aandacht en tijd kunnen geven aan jullie. Dit kan op het gekende nummer 0477741304.

2, Mocht de hond nog niet gesteriliseerd zijn, dan is de adoptant verplicht om dit te laten uitvoeren zodra de hond hiervoor oud genoeg is. Een uitzondering kan gemaakt worden indien de sterilisatie wegens medische redenen of leeftijd beter niet uitgevoerd kan worden. Dit dient door een erkende dierenarts te worden bevestigd. Folyfoot dient een bewijs van sterilisatie, opgemaakt door een dierenarts, te ontvangen binnen de 3 maand na adoptie. 

3, Omdat een hond nood heeft  aan extra aandacht en liefde, vragen we om hen niet meer dan 8 uur per dag alleen te laten.

4, De hond mag zeker NIET aan een ketting of voortdurend in een kennel gehouden worden.

5, Folyfoot kan een huisbezoek doen om te zien of alle maatregelen getroffen zijn voor de beste zorgen van het dier.

6, De adoptie zal nooit doorgaan als we horen dat het dier buiten zal moeten slapen. Iedere adoptiehond moet binnenhuis overnachten.

7, Het welzijn van het dier moet  gerespecteerd worden wat betreft de voeding, verzorging en de huisvesting.

8, DogID en het dierenopvangcentrum binnen de 7 werkdagen na het overlijden van het dier op de hoogte te brengen.

9, Het dierenopvangcentrum onmiddellijk te verwittigen bij verlies van het dier.

10, Níét te fokken met het dier, en zo het dier toch zwanger geraakt, en jongen krijgt er niet over te beschikken zonder het dierenopvangcentrum te hebben geraadpleegd.

11,Indien de adoptant zich wil ontdoen van het dier, moet het terug afgestaan worden aan het dierenopvangcentrum Folyfoot te Waregem.

12, Het adoptiebedrag kan onder geen enkele voorwaarde terug geëist worden aan het dierenopvangcentrum.

13, De adoptant alleen is dan ook aansprakelijk voor alle eventuele schade betrokken aan of door het dier, want ook de daadwerkelijke oorzaak moge zijn.

14, De adoptie zal verlopen in twee fasen :1/ van heden tot 24maanden na vandaag blijft het eigendom van het dierenopvangcentrum Folyfoot, de aanstaande adoptant houdt het dier in bewaring in overeenstemming met bepalingen van het burgerlijke wetboek betreffende bewaring. De bewaring geschiedt echter bezwarende titel 2/ na de controle periode van 24maanden wordt de adoptant eigenaar van 49´% van het dier en het dierenopvangcentrum Folyfoot houdt 51% eigendom van het dier.

15, In geval van het niet nakoming van dit contract, of één van de voorwaarden komen beide partijen overeen het dier in eigendom terug te nemen en zal in gebreke gebleven partij een forfetaire schadevergoeding betalen van 250€ (tweehonderdvijtig euro) dit onverminderd de eventuele aanspraken van de rechtbank.

16, De kandidaat huisdierenadoptant verbindt zich uitdrukkelijk tegenover het dierenopvangcentrum Folyfoot de volgende verplichtingen na te komen ; 1/ op elk verzoek van een afgevaardigde van het dierenopvangcentrum het dier te tonen. 2/ het met zachtheid te behandelen en de beste zorgen te geven. 3/ het dier niet als trekdier te gebruiken of enige arbeid op te leggen. 4/ het niet aan de band of ketting te leggen 5/ noch staart of oren te snijden, noch hen enkele andere verminking te doen ondergaan.

17, Conform art.9§2 van de wet van 14/08/1986 is de adoptant ertoe gehouden het dier gedurende ten minste 15 dagen ter beschikking te houden van zijn vroegere eigenaar, te rekenen vanaf de datum waarop het dier als gevonden gemeld staat bij de politiediensten of gemeente, wanneer de eigenaar het dier terugeist voor verstrijken van de opname, de verzorging en de hoedekosten tot de dag van terugname, dit art is enkel van toepassing voor de verdwaalde en verloren gelopen dieren die zijn toevertrouwd aan het dierenopvangcentrum Folyfoot door de politiediensten en gemeentediensten.

18, het dier moet voldoende beweging krijgen na overeenkomst van het ras, ook moet er altijd vers drinkwater en kwaliteitsvoeding aanwezig zijn.

19, indien je een tuin hebt moet die minstens 1.60cm omheind zijn en moet er een hek zijn zodat het dier niet op de openbare weg kan.

20, de vaccin van de hond moet minimaal 1maal per jaar herhaald worden en dat door een erkende dierenarts. Ook moet het dier 4 maal per jaar ontwormd worden en ingeschreven worden in zijn boekje 

21, aangezien Folyfoot de meeste info krijgt van de vorige eigenaar kan Folyfoot onder geen enkele verantwoordelijkheid dragen betreft de fysieke en psychische gezondheid van de hond. Verantwoordelijk voor dierenartskosten na adoptie, behalve als er een overeenkomst is gemaakt de dag van de adoptie, indien deze afspraken niet op schriftelijke wijze zijn ontstaan helden deze niet. 

22, indien er sprake is van grote of riskante ingrepen moet folyfoot hiervan vooraf op de hoogte gebracht worden. indien het dier word ingeslapen wegens ziekte, dient folyfoot ook op de hoogte gesteld te worden.

23, mocht de adoptant overlijden dan verbinden de nabestaanden zich ertoe Folyfoot op de hoogte te stellen, zodat in samenspraak de beste oplossing voor het dier gevonden kan worden.

 

DISCUSSIE OVER DEZE VOORWAARDEN IS NIET MOGELIJK

ADOPTIEPROCEDURE

Een van onze dieren spreekt je aan? Je maakt online of telefonisch een afspraak, en geeft aan interesse te hebben in het adopteren van een dier.
Wij bevestigen de afspraak voor een eerste kennismaking.
We verzoeken je om een geldige identiteitskaart mee te nemen en een vervoersmand (als je langskomt voor een kat).
Verloopt de eerste kennismaking goed? Dan bekijken we samen of het dier direct mee kan of dat we een afspraak maken voor een tweede kennismaking.